<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2408197979157526572\x26blogName\x3dBUTTERFLY+oRaNge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://butterfly-disismyworld.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://butterfly-disismyworld.blogspot.com/\x26vt\x3d721694764608673652', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NUR AFIFAH MUSTAPHA

Knowing me is so nothing. But to know each other in the world of blogging is the best we can do!

:

Friends:
http://miellatoinkz.blogspot.com/

chitchat:

tagboard here :)

recent update :
Finally You Have Too
written on Monday, October 25, 2010 @ 10:44 PM ✈


oh okay. finally you have to take that ugly steps. WHAT?! 

you know what... dalam banyak2 subjek di UIA ini, mengapa aku merasakan SUBJEK KOMPUTER adalah subjek yang terlalu mencabar kewibawaan aku????? In addition, mengapa perlu wujud subjek tersebut even dalam jurusan undang-undang ni? Apa relevennya ya??? Please, please, please tell me wahai sahabat-sahabatku di luar sana...

sekadar maklumat di sini:

aku sudah dua kali mengambil SUBJEK KOMPUTER sepanjang bergelar 'pelajar asasi'. First dulu, time kat UITM. And bila bertukar ke UIA, sekali lagi aku perlu mengambilnya. Maka aku ambillah dengan redha. Unfortunately, aku telah berjaya mem'fail'kan subjek tersebut. Disebabkan malas dan fobia tahap dracula, aku decide untuk tidak me'repeat'nya pada semester seterusnya. Dan sekarang semester yang seterusnya itu telah pun tamat. Bermula lah semester baru pada minggu ini. Semester ni adalah semester terakhir di asasi. Sewajibnya aku menamatkan semua subjek tanpa 'fail' atau 'repeat'.

Tapi ini lah yang aku katakan aku 'finally take that ugly steps'. Aku perlu menghadapi SUBJEK KOMPUTER yang aku saaaaaaangat geruni dan takuti pada last semester ini. OH TUHAN, bantu lah aku menyayangi dan mencintai subjek 'kesayangan'ku ini. Please God...  aku wajib membuatnya lulus. Baru lah kemudian aku boleh bergelar seorang mahasiswi di main campus of degree di Gombak nanti.Labels: ,


8 comment[s] | back to top


© 2012 - Layout created by Afeeqah.
Do you know ? Honesty is the best policy in life